คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบฐานข้อมูล EDMan update 2015.08.25
ลงชื่อเข้าใช้งาน
Home
 
รหัสประจำตัว : 
รหัสผ่าน : 

ซอฟแวร์การจัดการภาควิชาฯ SU FOOD MANAGER
เป็นลิขสิทธิ์ของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
 พัฒนาโดย   นางสาวกัญรณี จันทิพย์วงษ์
นางสาวสายทองแซ่ตัน
นางสาวปิยะฉัตร ใจเอื้อ
นางสาวทิพย์ดนยา ทิพนาถศิริสกุล
ผศ.ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต
อ.ดร.ธัชพงศ์ ชูศรี
นายยุทธการณ์ มุ้ยมี